Nasze opracowanie w formie pliku PDF możesz również pobrać tutaj >>

29 kwietnia 2024
“Najtaniej, to jest zostać w domu.” Na pytanie jaka jest najtańsza forma odpoczynku, pewnie odpowiedzielibyśmy podobnie. Czasami jest jednak tak, że chcemy “zmienić sufit”, gdzieś wyjechać, aby odciąć się od
23 kwietnia 2024
Posiadanie wiedzy to klucz do zmiany. Bank Żywności w Tczewie nie tylko dostarcza pomoc żywnościową dla tych, którzy jej potrzebują, ale także oferuje warsztaty edukacyjne, które mogą zmienić życie. Mamy
03 kwietnia 2024
POL Pomimo tego, że mamy już kwiecień i coraz bliżej nam do aury wiosennej, to jeszcze na chwilę chcielibyśmy wrócić wspomnieniem do zeszłorocznych warsztatów, które stały się owocem naszej refleksji

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Szkolenia w formie wydawniczej:

 

W ramach tego rodzaju aktywności edukacyjnej Bank Żywności w Tczewie przygotował blisko 30-stronnicowy poradnik pt. "Jak dbać o siebie, lodówkę i budżet domowy?", który w formie drukowanego foldera wręczony został beneficjentom Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z przekazywaną żywnością w następujących lokalizacjach:

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski

Poniższe szkolenia odbywające się  zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym uwzględniającym fakt, że uczestnikami spotkania byli stali mieszkańcy jednego, zamkniętego domu opieki/gospodarstwa.

 

Poniższe szkolenia  odbywają się pod linkiem: https://bit.ly/WarsztatBank 

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021

 

1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 

2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

 

3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

 

4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 

5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 

6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

 

7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE NASZE MATERIAŁY ZWIĄZANE Z TYM TEMATEM TUTAJ:

https://www.tczew.bankizywnosci.pl/aktualnosci

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2021 – czerwiec 2022

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

2. Sposób kwalifikacji:

(W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1)

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

 

 

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

 

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

 

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne;

- warsztaty edukacji ekonomicznej;

- warsztaty dietetyczne;

- warsztaty niemarnowania żywności,

- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 z dnia 15 maja 2021 r. - https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

 

Plakat informacyjny:

 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 8

Załącznik nr 7

Załącznik nr 5

Wniosek weryfikacyjny

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 1

Wytyczne podprogramu

Dokumenty do pobrania:

Nawiązane współprace:

Nazwa i adres OPL / numer telefonu kontaktowego

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych:

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu, aktywizacji zawodowej:

Podprogram 2021

Zainspiruj się pomocą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Adama Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, os. Witosa 9, 83-140 Gniew. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy „Nadzieja”, 82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 47 (Klasztor Ojców Franciszkanów). Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Perspektywa, Mątowy Wielkie 22 (Centrum Aktywności Seniora). Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, 83-404 Nowa Karczma, ul. Gdańska 6. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Warsztat kulinarny. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Warsztat dietetyczny. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Warsztat niemarnowania żywności. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji, ul. Kwidzyńska 36, 83-520 Gardeja. Warsztat dietetyczny. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji, ul. Kwidzyńska 36, 83-520 Gardeja. Warsztat niemarnowania żywności. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, os. Witosa 9, 83-140 Gniew. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa. Trener: Adam Plutowski.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie, ul. Adama Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń. Trener: Adam Plutowski.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy „Nadzieja”, 82-500 Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 47 (Klasztor Ojców Franciszkanów). Trener: Adam Plutowski.
Stowarzyszenie Perspektywa, Mątowy Wielkie 22 (Centrum Aktywności Seniora). Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, 83-404 Nowa Karczma, ul. Gdańska 6. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki. Trener: Adam Plutowski.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji, ul. Kwidzyńska 36, 83-520 Gardeja. Trener: Adam Plutowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, os. Witosa 9, 83-140 Gniew. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach, ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojenne 6, 83-220 Stare Pole. W ramach szkolenia zostały zrealizowane 4 główne wątki - z zakresu budżetu, niemarnowania żywności, dietetyki oraz kulinarne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, 83-110 Gniszewo, ul. Parkowa 79, wersja papierowa.