23 kwietnia 2024
Posiadanie wiedzy to klucz do zmiany. Bank Żywności w Tczewie nie tylko dostarcza pomoc żywnościową dla tych, którzy jej potrzebują, ale także oferuje warsztaty edukacyjne, które mogą zmienić życie. Mamy
03 kwietnia 2024
POL Pomimo tego, że mamy już kwiecień i coraz bliżej nam do aury wiosennej, to jeszcze na chwilę chcielibyśmy wrócić wspomnieniem do zeszłorocznych warsztatów, które stały się owocem naszej refleksji
28 marca 2024
Wielkimi krokami zbliżamy się do terminu rozpoczęcia kolejnego cyklu warsztatów w ramach działań towarzyszących pomocy żywnościowej. Od maja do października 2024 roku przeprowadzimy łącznie kilkadziesiąt warsztatów, których uczestnikami będą beneficjenci

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski

Poniższe szkolenia odbywające się  zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym uwzględniającym fakt, że uczestnikami spotkania byli stali mieszkańcy jednego, zamkniętego domu opieki/gospodarstwa.

 

Poniższe szkolenia  odbywają się pod linkiem: https://bit.ly/WarsztatBank 

Postępowanie w okresie zagrożenia epidemiologicznego 

Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021 Plus

 

1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 

2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.

 

3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.

 

4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.

 

5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.

 

6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.

 

7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE NASZE MATERIAŁY ZWIĄZANE Z TYM TEMATEM TUTAJ:

https://www.tczew.bankizywnosci.pl/aktualnosci

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie marzec 2023 – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: marzec 2023 – sierpień 2023

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód:

 

a) do 14.05.2023 r. nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie

 

b) od 15.05.2023r. nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

 

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

2. Sposób kwalifikacji:

(W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1)

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

 

 

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.

 

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

 

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne;

- warsztaty edukacji ekonomicznej;

- warsztaty dietetyczne;

- warsztaty niemarnowania żywności,

- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus - https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Dokumenty do pobrania >>

 

 

 

 

POPŻ 2014-2020

PP 2021 Plus – efekty

 

Bank Żywności w Tczewie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 15 786 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

 

Osobom potrzebującym przekazaliśmy  239 017,40 kg żywności w formie o 17 779 paczek żywnościowych lub 0 posiłków.

 

W ramach programu zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły 575 osoby.

 

Współpracowaliśmy z 38 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa pomorskiego

Nawiązane współprace:

Nazwa i adres OPL / numer telefonu kontaktowego

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Harmonogram szkoleń kulinarnych, niemarnowania żywności, dietetycznych:

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu, aktywizacji zawodowej:

Podprogram 2021 Plus

Zainspiruj się pomocą

GOPS Tczew ul. Parkowa 7. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
GOPS Tczew ul. Parkowa 7. Warsztaty kulinarne: Adam Plutowski
GOPS Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
MGOPS Prabuty ul. Łąkowa 24. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
GOPS Zblewo ul. Główna 40. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
GOPS Zblewo ul Główna 40. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
MOPS Dzierzgoń ul. Plac Wolności 1. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
MOPS Dzierzgoń ul. Plac Wolności 1. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
GOPS Stary Targ ul. Główna 20. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
GOPS Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
OPS Stara Kiszewa ul. Ogrodowa 1. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
GOPS Kaliska ul. Nowowiejska 2. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
OPS Nowa Karczma ul. Gdańska 6. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
GOPS Liniewo ul. Dworcowa 3. Warsztat niemarnowania żywności: Adam Plutowski
Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
GOPS Ryjewo ul. Lipowa 1. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
GOPS w Nowej Karczmie, ul. Gdańska 6. Warsztat dietetyczny: Adam Plutowski
GOPS Tczew ul. Parkowa 7. Warsztat „Włączamy się zawodowo”: Adam Plutowski
GOPS Tczew ul. Parkowa 7. Warsztat z zakresu budżetu: Adam Plutowski
GOPS Skarszewy ul. Szkolna 9. Warsztat „Włączamy się zawodowo”: Adam Plutowski
GOPS Zblewo ul Główna 40. Warsztat „Włączamy się zawodowo”: Adam Plutowski
MGOPS Gniew ul. Osiedle Witosa 9. Warsztat z zakresu budżetu: Adam Plutowski
GOPS Morzeszczyn ul. Kociewska 12. Warsztat z zakresu budżetu: Adam Plutowski
GOPS Malbork ul. Solskiego 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski
Stowarzyszenie Perspektywa Miłoradz Kończewice 51. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski
MOPS Dzierzgoń ul. Plac Wolności 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski
Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 22, 82-450 Stary Dzierzgoń. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski
GOPS Sadlinki ul. Kwidzyńska 27. Warsztat z zakresu budżetu: Adam Plutowski
GOPS Gardeja ul. Kwidzyńska 36. Warsztat z zakresu budżetu: Adam Plutowski
GOPS Lubichowo ul. Zblewska 8. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski
GOPS Bobowo ul. Gdańska 12. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski
GOPS Suchy Dąb, ul. Gdańska 17a. Miejsce warsztatów: Remiza Strażacka, Koźliny. Warsztaty aktywizacji zawodowej: Adam Plutowski