23 kwietnia 2024
Posiadanie wiedzy to klucz do zmiany. Bank Żywności w Tczewie nie tylko dostarcza pomoc żywnościową dla tych, którzy jej potrzebują, ale także oferuje warsztaty edukacyjne, które mogą zmienić życie. Mamy
03 kwietnia 2024
POL Pomimo tego, że mamy już kwiecień i coraz bliżej nam do aury wiosennej, to jeszcze na chwilę chcielibyśmy wrócić wspomnieniem do zeszłorocznych warsztatów, które stały się owocem naszej refleksji
28 marca 2024
Wielkimi krokami zbliżamy się do terminu rozpoczęcia kolejnego cyklu warsztatów w ramach działań towarzyszących pomocy żywnościowej. Od maja do października 2024 roku przeprowadzimy łącznie kilkadziesiąt warsztatów, których uczestnikami będą beneficjenci

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Efekty:

 

Współpracowaliśmy z 39 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

 

Ilość żywności wydanej do osób potrzebujących: 1 171,44012

Ilość wydanych paczek żywnościowych: 110 478

 

Z pomocą żywnościową trafiliśmy do:

10 790 kobiet

11 182 mężczyzn

 

128 przeprowadzonych warsztatów:

- ekonomiczne - 35 spotkań dla 813 uczestników

- żywieniowe - 36 spotkania dla 719 uczestników

- kulinarne - 29 spotkań dla 673 uczestników

- niemarnowanie żywności - 28 dla 660 uczestników

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podrogram 2017

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

Sposób kwalifikacji:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 

- groszek z marchewką 4 kg,

- fasola biała 4 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powidła śliwkowe 1,5 kg,

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 4 kg,

- kasza gryczana 2 kg,

- herbatniki maślane 0,6 kg,

- mleko UHT 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l;

- miód wielokwiatowy 0.4 kg

- kabanosy wieprzowe 0.36

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych. Do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

 

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Działania towarzyszące:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

Zmiana wytycznych IZ (PO PŻ- Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

”Pomocą żywnościową PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

Dodano również nowe produkty , które mają być wydawane w ramach Programu, a są to:ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS –

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017, Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie, poszukiwał trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 3 h.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

- warsztaty niemarnowania żywności dotyczące walki z niemarnowaniem żywności. Celem będzie przekazanie beneficjentom wiedzy w formie pogadanki. Czas trwania ok 1 h

- warsztaty ekonomiczne dotyczące finansowej strefy życia beneficjentów. Czas trwania ok 2h.

 

Oferta obejmowała:

- przygotowanie autorskiego programu warsztatów,

- zakup potrzebnych artykułów spożywczych na warsztaty (zwrot kosztów),

- przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora (terminy i miejsce ustalane są z góry na cały miesiąc). Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego. (dojazd w zakresie indywidualnym, rozliczany na podstawie oświadczenia o przejechanych kilometrach),

- sporządzenie niezbędnej dokumentacji po zakończonych warsztatach.

 

Cena i zdobyte doświadczenie były podstawowym kryterium oceny ofert.


Osoby / Firmy zobowiązane były spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w Podprogramie 2017, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Tczewie.

 

Wybrane osoby zostały zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzierzgoń 54/1,82-450 Stary Dzierzgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino / 58 738 67 03

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17, 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo / 55 619 58 95

 

Stowarzyszenie Integracja na Plus

ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy / 663 544 027

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

ul. Kamienna 17/21, 82-500 Kwidzyn / 501 378 474

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 / 608 184 032

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1,82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej

ul. Adama Mickiewicz 7, 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 601 69 18 50

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

GOPS w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelniej Jani

Kościelna Jania 37, Smętowo Graniczne / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gniewie

Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo / 58 687 85 37

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie

83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12 / 58 562 17 16

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu

ul. Jana III Sobieskiego, 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie

ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew / 58 536 79 31

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 82-420 Ryjewo

ul. Lipowa 1 / 55 277 43 73

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu

ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ / 55 277 62 81

 

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A

82-213 Miłoradz / 698 920 268

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” CUSiW-schronisko

w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw / 510 262 507

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni

ul. Zamenhofa 13A, Gdynia / 697 870 400

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole / 55 271 30 46

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno / 58 685 68 39

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema 1

82-230 Nowy Staw / 55 276 15 40

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach

ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce / 58 67 89 210

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty / 55 261 71 12

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie

ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno / 58 684 32 31

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Efekty:

 

Współpracowaliśmy z 39 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

 

Ilość żywności wydanej do osób potrzebujących: 1 171,44012

Ilość wydanych paczek żywnościowych: 110 478

 

Z pomocą żywnościową trafiliśmy do:

10 790 kobiet

11 182 mężczyzn

 

128 przeprowadzonych warsztatów:

- ekonomiczne - 35 spotkań dla 813 uczestników

- żywieniowe - 36 spotkania dla 719 uczestników

- kulinarne - 29 spotkań dla 673 uczestników

- niemarnowanie żywności - 28 dla 660 uczestników

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podrogram 2017

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

Sposób kwalifikacji:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 

- groszek z marchewką 4 kg,

- fasola biała 4 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powidła śliwkowe 1,5 kg,

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 4 kg,

- kasza gryczana 2 kg,

- herbatniki maślane 0,6 kg,

- mleko UHT 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l;

- miód wielokwiatowy 0.4 kg

- kabanosy wieprzowe 0.36

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych. Do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

 

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Działania towarzyszące:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

Zmiana wytycznych IZ (PO PŻ- Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

”Pomocą żywnościową PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

Dodano również nowe produkty , które mają być wydawane w ramach Programu, a są to:ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS –

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017, Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie, poszukiwał trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 3 h.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

- warsztaty niemarnowania żywności dotyczące walki z niemarnowaniem żywności. Celem będzie przekazanie beneficjentom wiedzy w formie pogadanki. Czas trwania ok 1 h

- warsztaty ekonomiczne dotyczące finansowej strefy życia beneficjentów. Czas trwania ok 2h.

 

Oferta obejmowała:

- przygotowanie autorskiego programu warsztatów,

- zakup potrzebnych artykułów spożywczych na warsztaty (zwrot kosztów),

- przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora (terminy i miejsce ustalane są z góry na cały miesiąc). Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego. (dojazd w zakresie indywidualnym, rozliczany na podstawie oświadczenia o przejechanych kilometrach),

- sporządzenie niezbędnej dokumentacji po zakończonych warsztatach.

 

Cena i zdobyte doświadczenie były podstawowym kryterium oceny ofert.


Osoby / Firmy zobowiązane były spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w Podprogramie 2017, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Tczewie.

 

Wybrane osoby zostały zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1,82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino / 58 738 67 03

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17, 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo / 55 619 58 95

Stowarzyszenie Integracja na Plus ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy / 663 544 027

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”, ul. Kamienna 17/21, 82-500 Kwidzyn / 501 378 474

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 / 608 184 032

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1,82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7, 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 601 69 18 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

GOPS w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelniej Jani Kościelna Jania 37, Smętowo Graniczne / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gniewie Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo / 58 687 85 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12 / 58 562 17 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu ul. Jana III Sobieskiego, 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew / 58 536 79 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1 / 55 277 43 73

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ / 55 277 62 81

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A, 82-213 Miłoradz / 698 920 268

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” CUSiW-schronisko w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw / 510 262 507

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia / 697 870 400

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole / 55 271 30 46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno / 58 685 68 39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw / 55 276 15 40

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce / 58 67 89 210

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty / 55 261 71 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno / 58 684 32 31

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2017

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

justyna.nibus@bankizywnosci.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski