27 września 2023
Świąteczne Zbiórki Żywności organizowane przez Bank Żywności w Tczewie to wydarzenia, które nie tylko przynoszą ulgę potrzebującym, ale także oferują niezwykłą okazję do osobistego rozwoju i budowy przyszłej ścieżki zawodowej.
29 sierpnia 2023
Rozmowa o pieniądzach i zarządzaniu budżetem domowym może być wyzwaniem, szczególnie gdy partner ma skłonności do rozrzutności. Niemniej jednak, otwarty i szczerze prowadzony dialog jest kluczem do zdrowego zarządzania finansami
29 sierpnia 2023
Wybór odpowiednich produktów spożywczych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Istnieją jednak pewne grupy produktów, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Poznanie

To może Cię zainteresować

Ostatnie aktualności

Efekty:

 

Współpracowaliśmy z 39 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

 

Ilość żywności wydanej do osób potrzebujących: 1 171,44012

Ilość wydanych paczek żywnościowych: 110 478

 

Z pomocą żywnościową trafiliśmy do:

10 790 kobiet

11 182 mężczyzn

 

128 przeprowadzonych warsztatów:

- ekonomiczne - 35 spotkań dla 813 uczestników

- żywieniowe - 36 spotkania dla 719 uczestników

- kulinarne - 29 spotkań dla 673 uczestników

- niemarnowanie żywności - 28 dla 660 uczestników

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podrogram 2017

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

Sposób kwalifikacji:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 

- groszek z marchewką 4 kg,

- fasola biała 4 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powidła śliwkowe 1,5 kg,

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 4 kg,

- kasza gryczana 2 kg,

- herbatniki maślane 0,6 kg,

- mleko UHT 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l;

- miód wielokwiatowy 0.4 kg

- kabanosy wieprzowe 0.36

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych. Do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

 

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Działania towarzyszące:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

Zmiana wytycznych IZ (PO PŻ- Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

”Pomocą żywnościową PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

Dodano również nowe produkty , które mają być wydawane w ramach Programu, a są to:ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS –

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017, Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie, poszukiwał trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 3 h.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

- warsztaty niemarnowania żywności dotyczące walki z niemarnowaniem żywności. Celem będzie przekazanie beneficjentom wiedzy w formie pogadanki. Czas trwania ok 1 h

- warsztaty ekonomiczne dotyczące finansowej strefy życia beneficjentów. Czas trwania ok 2h.

 

Oferta obejmowała:

- przygotowanie autorskiego programu warsztatów,

- zakup potrzebnych artykułów spożywczych na warsztaty (zwrot kosztów),

- przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora (terminy i miejsce ustalane są z góry na cały miesiąc). Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego. (dojazd w zakresie indywidualnym, rozliczany na podstawie oświadczenia o przejechanych kilometrach),

- sporządzenie niezbędnej dokumentacji po zakończonych warsztatach.

 

Cena i zdobyte doświadczenie były podstawowym kryterium oceny ofert.


Osoby / Firmy zobowiązane były spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w Podprogramie 2017, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Tczewie.

 

Wybrane osoby zostały zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji

ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu

ul. Stary Dzierzgoń 54/1,82-450 Stary Dzierzgoń / 55 276 14 04

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna

ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna / 55 247 82 86

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

ul.Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino / 58 738 67 03

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie

ul. Główna 17, 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie

ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo / 55 619 58 95

 

Stowarzyszenie Integracja na Plus

ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy / 663 544 027

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”

ul. Kamienna 17/21, 82-500 Kwidzyn / 501 378 474

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 / 608 184 032

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach

ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Solskiego 1,82-200 Malbork / 55 267 02 58

 

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej

ul. Adama Mickiewicz 7, 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom”

ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 601 69 18 50

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

 

GOPS w Mikołajkach Pomorskich

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

 

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelniej Jani

Kościelna Jania 37, Smętowo Graniczne / 58 561 90 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach

ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gniewie

Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew / 58 535 22 17

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork / 510 262 483

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S

w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1

83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo / 58 687 85 37

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie

83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12 / 58 562 17 16

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda

ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu

ul. Jana III Sobieskiego, 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie

ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew / 58 536 79 31

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 82-420 Ryjewo

ul. Lipowa 1 / 55 277 43 73

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu

ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ / 55 277 62 81

 

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A

82-213 Miłoradz / 698 920 268

 

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” CUSiW-schronisko

w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw / 510 262 507

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni

ul. Zamenhofa 13A, Gdynia / 697 870 400

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole / 55 271 30 46

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno / 58 685 68 39

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema 1

82-230 Nowy Staw / 55 276 15 40

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach

ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce / 58 67 89 210

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty / 55 261 71 12

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie

ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno / 58 684 32 31

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Efekty:

 

Współpracowaliśmy z 39 organizacjami partnerskimi lokalnymi z terenu województwa pomorskiego.

 

Ilość żywności wydanej do osób potrzebujących: 1 171,44012

Ilość wydanych paczek żywnościowych: 110 478

 

Z pomocą żywnościową trafiliśmy do:

10 790 kobiet

11 182 mężczyzn

 

128 przeprowadzonych warsztatów:

- ekonomiczne - 35 spotkań dla 813 uczestników

- żywieniowe - 36 spotkania dla 719 uczestników

- kulinarne - 29 spotkań dla 673 uczestników

- niemarnowanie żywności - 28 dla 660 uczestników

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podrogram 2017

 

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

 

Kryteria kwalifikowalności i sposób kwalifikacji:

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

 

Sposób kwalifikacji:

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 

- groszek z marchewką 4 kg,

- fasola biała 4 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

- buraczki wiórki 1,05 kg,

- powidła śliwkowe 1,5 kg,

- makaron jajeczny 4,5 kg,

- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

- ryż biały 4 kg,

- kasza gryczana 2 kg,

- herbatniki maślane 0,6 kg,

- mleko UHT 7 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

- szynka drobiowa 3 kg,

- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

- pasztet wieprzowy 0,64 kg,

- filet z makreli w oleju 1,7 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l;

- miód wielokwiatowy 0.4 kg

- kabanosy wieprzowe 0.36

 

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych. Do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

 

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące:

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Działania towarzyszące:

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

Zmiana wytycznych IZ (PO PŻ- Podprogram 2016)

 

Z Nowym Rokiem 2017 zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016. Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

 

”Pomocą żywnościową PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.”

 

Dodano również nowe produkty , które mają być wydawane w ramach Programu, a są to:ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

 

Zmienione wytyczne weszły w życie z dniem 01.01.2017 a tekst jednolity wytycznych dostępny jest na stronie MRPiPS –

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Bank Żywności w Tczewie ogłosił nabór ofert na trenerów w zakresie Działań Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2017, Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie, poszukiwał trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Celem warsztatów będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz trwałe ukształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka. Czas trwania ok 3 h.

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia. Celem warsztatów będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

- warsztaty niemarnowania żywności dotyczące walki z niemarnowaniem żywności. Celem będzie przekazanie beneficjentom wiedzy w formie pogadanki. Czas trwania ok 1 h

- warsztaty ekonomiczne dotyczące finansowej strefy życia beneficjentów. Czas trwania ok 2h.

 

Oferta obejmowała:

- przygotowanie autorskiego programu warsztatów,

- zakup potrzebnych artykułów spożywczych na warsztaty (zwrot kosztów),

- przeprowadzenie warsztatów w miejscu wskazanym przez organizatora (terminy i miejsce ustalane są z góry na cały miesiąc). Miejscem tym są siedziby organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym województwa opolskiego. (dojazd w zakresie indywidualnym, rozliczany na podstawie oświadczenia o przejechanych kilometrach),

- sporządzenie niezbędnej dokumentacji po zakończonych warsztatach.

 

Cena i zdobyte doświadczenie były podstawowym kryterium oceny ofert.


Osoby / Firmy zobowiązane były spełnienia wymogów zawartych w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w Podprogramie 2017, oraz wytycznych dla trenerów Banku Żywności w Tczewie.

 

Wybrane osoby zostały zatrudnione jako trenerzy na podstawie umów cywilno – prawnych lub w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.

 

 

Nawiązane współprace (nazwa, adres OPL / telefon):

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardeji ul. Kwidzyńska 36, 82-520 Gardeja / 55 275 14 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Starym Dzierzgoniu ul. Stary Dzieżgoń 54/1,82-450 Stary Dzieżgoń / 55 276 14 04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stegna ul. Wojska Polskiego 12 , 82-103 Stegna / 55 247 82 86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie ul.Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino / 58 738 67 03

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Zblewie ul. Główna 17, 83-210 Zblewo / 58 562 37 35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo / 55 619 58 95

Stowarzyszenie Integracja na Plus ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy / 663 544 027

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Aktywnej Pomocy ” Nadzieja”, ul. Kamienna 17/21, 82-500 Kwidzyn / 501 378 474

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 / 608 184 032

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach ul. Lęborska 34, 83-340 Sierakowice / 58 681 93 92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Solskiego 1,82-200 Malbork / 55 267 02 58

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicz 7, 83-262 Czarna Woda / 58 587 85 10

Stowarzyszenie „Wspólnie Dzieciom” ul. Juliana Przybosia 9 83-110 Tczew / 601 69 18 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo / 58 588 52 29

GOPS w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie / 55 640 43 57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska / 58 588 92 01

GOPS w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelniej Jani Kościelna Jania 37, Smętowo Graniczne / 58 561 90 25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki / 55 261 67 91

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gniewie Oś. Witosa 9, 83-140 Gniew / 58 535 22 17

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie Schronisko w Szawałdzie, Malbork / 510 262 483

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” Z/S w Borowym Młynie 22 / 55 277 42 88

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa / 58 687 60 28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A, 83-022 Suchy Dąb / 58 682 36 82

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo / 58 687 85 37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie 83-212 Bobowo, ul. Gdańska 12 / 58 562 17 16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 84-240 Reda , ul. Derdowskiego 25 / 58 678 58 65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu ul. Jana III Sobieskiego, 77- 133 Tuchomie / 59 821 50 53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ul. Parkowa 7, 83-110 Tczew / 58 536 79 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1 / 55 277 43 73

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ / 55 277 62 81

Fundacja „Przystań” Pogorzała Wieś 50A, 82-213 Miłoradz / 698 920 268

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” CUSiW-schronisko w Nowym Stawie ul. Mickiewicza 32, 82-230 Nowy Staw / 510 262 507

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Gdyni ul. Zamenhofa 13A, Gdynia / 697 870 400

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6,82-220 Stare Pole / 55 271 30 46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno / 58 685 68 39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw / 55 276 15 40

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach ul. Długa 42B, 84-218 Łęczyce / 58 67 89 210

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty / 55 261 71 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie ul. Kaszubska, 83-320 Sulęczyno / 58 684 32 31

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2017

Zainspiruj się pomocą

Siedziba

 

ul. Kwiatowa 2

83-110 Tczew

 

Korespondencja / magazyn

 

Rukosin 4

83-113 Turze

 

Informacje

 

KRS 0000164712

NIP: 5932379609

REGON: 192924175

Nr konta: Santander 05 1090 2620 0000 0001 4207 6178

Centrala

 

tel. (58) 588 70 06

biuro.tczew@bankizywnosci.pl

 

(Pon. - Pt. 7:00 - 15:00)

 

Koordynacja POPŻ

 

Maria Jankowska

tel. (58) 588 70 06

maria.jankowska@bankizywnosci.pl

 

Dystrybucja POPŻ

 

Justyna Nibus

tel. (58) 588 70 06

bztczew@wp.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt do Banku Żywności w Tczewie

Chcę pomagać

Start

Żywność przekazują

 Partnerzy  wspierający

Partnerzy strategiczni

Bank Żywności w Tczewie z siedzibą w Rukosinie 4 (83-113 Turze), NIP: 5932379609, REGON: 366714641, adres e-mail: biuro.tczew@bankizywnosci.pl, tel. kontaktowy: (58) 588 70 06

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Consulting Adam Plutowski